Home > Wonen en leven > Wonen en omgeving > Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

 

Op deze pagina vindt u allerlei informatie over de ruimtelijke plannen binnen de gemeente Kollumerland c.a.

 • Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van een bestemmingsplanprocedure voor het perceel Foarwei 47 (ged.) te Kollumerzwaag

  (03-12-2018)

  Burgemeester en wethouders van Kollumerland c.a. maken bekend dat zij een aanmeldnotitie m.e.r. hebben ontvangen van Omgevingsbureau Wiegersma, namens Mulder Agro. Het voornemen is parkeervoorzieningen aan te leggen op het perceel Foarwei 47 (ged.) te Kollumerzwaag.
   

 • Voorgenomen wijziging bestemmingsplan 'Boskdwarswei 11 Zwagerbosch'

  (16-05-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van donderdag 17 mei 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt het:
  -    Ontwerp wijzigingsplan 'Boskdwarswei 11 Zwagerbosch'

  Het wijzigingsplan maakt een nieuwe woning mogelijk, ten westen van Boskdwarswei 9 in Zwagerbosch. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis in Kollum tijdens openingstijden. Het ontwerpwijzigingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (met de IMROcodering NL.IMRO.0079.WpZbBoskdwwei1118-Ow01)

  Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk een zienswijze op het ontwerp kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA Kollum. Onder vermelding van zaaknummer 2017-Z47078.

 • Rectificatie advertentie vaststelling wijzigingsplan ‘De Anjen 14 te Kollum’

  (15-06-2017)

  Per abuis is in de advertentie van 7 juni 2017 de verwijzing naar het digitale bestemmingsplan weggevallen. Tevens is de terinzagelegging een week verplaatst, het wijzigingsplan zal met ingang van 15 juni 2017 ter inzage liggen. 

 • Rectificatie advertentie ontwerp 'Partiële herziening Bumawei 22 Westergeest'

  (15-06-2017)

  Per abuis is in de advertentie van 7 juni 2017 de verwijzing naar het digitale bestemmingsplan weggevallen. Tevens is de terinzagelegging een week verplaatst, het wijzigingsplan zal met ingang van 15 juni 2017 ter inzage liggen. 

 • Vaststelling wijzigingsplan ‘De Anjen 14 te Kollum’

  (08-06-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat burgemeester en wethouders op 23 mei 2017 het wijzigingsplan ‘De Anjen 14 te Kollum’ hebben vastgesteld.

 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Campus Kollum’

  (13-04-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 2 maart 2017 het bestemmingsplan ‘Campus Kollum’ gewijzigd heeft vastgesteld.

 • Rectificatie Ontwerp 'Partiële en correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012'

  (16-02-2017)

  In de publicatie van woensdag 8 februari 2017 met betrekking tot het ontwerp “Partiële en correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012” is per abuis een onjuiste link weergegeven. Het ontwerp “Partiële en correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012” wordt met deze publicatie opnieuw ter inzage gelegd.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. maken bekend dat het ontwerp “Partiële en correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012” en de Nota van inspraak en overleg partiële en correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 vanaf 16 februari 2017 ter inzage ligt.

 • Ontwerp 'Partiële en correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012'

  (09-02-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. maken bekend dat het ontwerp 'Partiële en correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012' en de Nota van inspraak en overleg partiële en correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 vanaf 9 februari 2017 ter inzage ligt.

 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Warfstermolen’

  (09-02-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 januari 2017 het bestemmingsplan ‘Warfstermolen’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

 • Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan 'De Anjen 14 te Kollum'

  (19-01-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp wijzigingsplan 'De Anjen 14 te Kollum' vanaf donderdag 19 januari 2017 ter inzage ligt. Deze aankondiging is tevens een kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening.

Archief

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl